Please share on:
LinkedIn
Share

Regulament Concurs „#CastaGiveaway”

ORGANIZATOR
Organizatorul concursului „#CastaGiveaway” este CASTA IMOBILIARE SRL, persoana juridica romana, cu sediul social in Targu Mures, str. Targului nr. 1, et. 1, Corp B. înregistrat la ORC sub nr. J26/702/2013, avand CUI RO31961387, denumit în continuare Organizator. Decizia de derulare a concursului, conform regulilor din prezentul regulament, este finală și obligatorie pentru participanți.

PREMIUL OFERIT

Se va acorda un premiu constand într-un Voucher electronic, sub forma unui cod unic, in valoare de 1000 EUR (contravaloarea in RON a sumei calculate in EUR la data emiterii voucherului), pentru cumparaturi pe site-ul www.vivre.ro. Premiul este oferit de CASTA IMOBILIARE SRL si transmis castigatorilor  de catre Organizator.   


LOCUL DE DESFĂȘURARE
Concursul se va desfasura pe site-ul Casta.eu si va fi promovat va fi promovat pe următoarele canale online: platforma Casta (www.casta.eu), Facebook & Instagram, Google.


DURATA DE DESFĂȘURARE 
Concursul se desfășoară în perioada: 28.06.2021–28.07.2021, durata acestuia putând fi prelungită printr-o decizie al Organizatorului, comunicată și publicată anterior încetării duratei stabilite inițial. 


DREPTUL DE PARTICIPARE, ÎNSCRIERE

La acest concurs pot participa toate persoanele fizice de cetațenie română, care au împlinit vârsta minimă de 18 ani la data începerii concursului, dețin un cont de utilizator pe platforma www.casta.eu, și publică un anunț de înstrăinare imobil pe platforma, în Municipiul București, respectând termenii și condițiile de utilizare ale platformei, regăsite la https://www.casta.eu/ro/termeni-si-conditii 

Participanții acceptă în mod expres, neechivoc și irevocabil ca numele să poată fi făcut public în scop publicitar și utilizat în legătură cu concursul conform prezentului regulament. 

Angajatii Organizatorului precum și membrii familiilor acestora până la gradul IV nu au dreptul să participe la acest concurs. 

Detalii mecanism concurs

• un utilizator poate participa cu un singur cont de utilizator, fiecare imobil poate fi publicat spre înstrăinare o singură dată. Organizatorul își rezervă dreptul de a solicita informații suplimentare participanților pentru anuanțului de înstrăinare supus publicării

  • utilizatorul va publica anunțul de instrainare imobil pe platforma www.casta.eu, acesta fiind înscris în concurs și eligibil pentru obținerea premiului după prima distribuire al anunțului publicat.

Condiții prealabile participării

  • orice participant trebuie să aibă vârsta de minim 18 ani la data începerii concursului.
  • Participantul trebuie să dețină capacitatea necesara publicarii anuntului de instrainare al imobilului, avand calitatea fie de proprietar exclusiv, fie cel de coproprietar, imputernicit sau mandatar, obtinand acordul proprietarului in vederea reprezentarii intereselor acestuia in ceea ce priveste relatia comerciala cu Casta, precum a beneficierii de serviciile aferente formalitatilor necesare instrainarii bunului.
  • premiul oferit nu poate fi preschimbat cu o valoare în bani sau alte produse ori servicii. 

MODUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI ȘI MODALITATEA DE DESEMNARE A CÂȘTIGĂTORULUI SE VA DESFĂȘURA ASTFEL:

Desemnarea câștigătorului va fi efectuată in data de 29.07.2021 în cadrul unei trageri la sorți, ale persoanelor care au publicat spre vânzare un imobil tip locuință pe www.casta.eu, conform prevederilor prezentului concurs în perioada de derulare a concursului. 

  • Câștigătorul va fi contactat prin e-mail si telefonic de către echipa Casta, pentru furnizarea datelor personale necesare, în vederea expedierii premiului. 
  • Câștigătorul va putea accepta premiul în termen de 48 de ore de la data comunicării. În cazul în care câștigătorul refuză premiul câștigat, participarea acestuia la prezentul concurs va fi exclusă.

DESCALIFICARE
În cazul în care oricare dintre concurenți/alti utilizatori Casta lezează drepturile sau afectează imaginea Organizatorului sau a altor concurenți, precum și a oricăror terți, în orice fel, acesta poate fi eliminat din concurs. Datele înscrise trebuie să fie conforme cu realitatea. Datele pot fi verificate. În cazul constatării existenței oricărei tentative de fraudă aceasta va conduce la descalificarea concurentului și interzicerea accesului în viitor la concursurile organizate de Organizator. De asemenea, materialele încărcate sunt pe propria raspundere a utilizatorilor. Ele trebuie să respecte termenii de utilizare ale platformei Casta , regăsite la https://www.casta.eu/ro/termeni-si-conditii 

PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Prin participarea la acest concurs, participanții sunt de acord ca datele lor personale să fie prelucrate în scopul acordării premiului.

În acest sens, vor fi prelucrate date cu caracter personal incluzând, numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de email, precum și imaginea participanților, în conformitate cu prevederile politicilor de confidențialitate, regăsite la https://www.casta.eu/ro/politica-de-confidentialitate 

Prelucrarea de date cu caracter personal de către platformele de socializare online se desfăsoară conform propriilor politici de prelucrare ale acestora, Organizatorul neasumându-și răspunderea pentru prelucrările efectuate de către acestea. 

Participantul la concurs în calitate de persoană vizată are, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere, dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a obiecta și dreptul de a se adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.

Cu ocazia desemnării câștigătorului, numele și prenumele persoanei vizate, precum și imaginea acestuia vor fi aduse la cunoștința publicului. 

Pentru orice informații sau solicitări de exercitare a drepturilor dumneavoastră referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți contacta prin transmiterea unui e-mail la adresa: dpo@casta.eu 


TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE

Casta Imobiliare SRL se obligă sa suporte toate cheltuielile si impozitele aferente premiilor acordate.

ACORDAREA PREMIILOR
Concursul se va încheia pe data de 28.07.2021 orele 23:59

Desemnarea câștigătorilor va avea loc in data de 29.07.2021, prin tragere la sorti.

Câștigătorul trebuie să răspundă în cel mult 2 zile calendaristice de la data primirii e-mail-ului care va conține înștiințarea de câștigare a concursului. În cazul în care câștigătorul nu își revendică premiul în acest termen de 2 zile calendaristice, el pierde orice drept asupra premiului câștigat. Câștigătorul concursului are obligația să furnizeze datele de contact înainte de a intra în posesia premiului. Câștigătorul își va primi premiul conform prezentului regulament, de indată ce vor fi întocmite formalitățile necesare.

Cazuri speciale:
* În cazul în care câștigătorul desemnat nu ridică sau nu acceptă premiul ca urmare a contactării acestuia de către organizator sau nu revendică premiul la data limită, organizatorul va putea valida un alt câștigător, folosind mecanismul principal al concursului menționat în prezentul regulament (extragerea prin sorți al unui alt câștigător), sau va putea considera concursul închis ca urmare a imposibilității de desemnare a unui câștigător, conform voinței sale unilaterale.

LITIGII
Orice diferend apărut între Organizator și participanții la concurs se va rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul Organizatorului.

Participantul declară în mod expres că a citit și înțeles regulamentul și accepta termenii și conditiile acestuia.


INTRERUPERE
Concursul va putea fi întrerupt doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie a organizatorului, dar nu înainte de a anunța publicul.


REGULAMENT
Regulamentul de participare/desfășurare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la adresa contact@casta.eu 

Participarea la această campanie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament. 

Data: 25.06.2021

Please share on:
LinkedIn
Share